Techno - giodi 1 18 1969 ferrari daytona 365 gts 4 cabriolet - leutnant gelb